Statut

ZespołuRealizacji Badań

 InstytutuSocjologii

 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

"Pryzmat"

Uchwalony dnia 09.11. 2016 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa

Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika »Pryzmat«, dalej zwany Pryzmatem, jest wyodrębnioną jednostką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dalej IS UMK) w Toruniu na podstawie paragrafu 11 statutu uczelni z dnia 18 kwietnia 1991 r.


§ 2. Teren działania i siedziba Pryzmatu

$11.    Pryzmat działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

$12.    Siedzibą Pryzmatu jest IS UMK w Toruniu, mieszczący się przy ul. Fosa Staromiejska 1a.


§ 3. Okres działalności Pryzmatu

Pryzmat jest utworzony na czas nieograniczony.

Rozdział 2

Zadanie Pryzmatu i jego realizacja

§ 4. Zadanie Pryzmatu

Zadaniem Pryzmatu jest:

$11.    poszerzanie umiejętności członków poprzez zdobywanie doświadczenia i wiedzy z zakresu badań społecznych;

$12.    świadczenie usług badawczych w i poza IS UMK;

$13.    zdobywanie środków na szkolenia podnoszące kwalifikacje badawcze członków;

$14.    promocja IS UMK;

$15.    rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków;

$16.    rozwijanie i kształtowanie życia naukowego studentów.

§ 5. Realizowanie zadania Pryzmatu

Zadanie Pryzmatu realizowane będzie przez:

$11.    włączenie studentów do aktywnego udziału w badaniach;

$12.    pozyskiwanie zleceń badań;

$13.    udział w seminariach i szkoleniach;

$14.    rozwijanie technicznego zaplecza badawczego IS UMK;

$15.    prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej;

$16.    współpracę z innymi naukowymi i administracyjnymi jednostkami uniwersyteckimi i zewnętrznymi.

 

Rozdział 3

Członkowie Pryzmatu

§ 6. Członkowie Pryzmatu

$11.    Członkami Pryzmatu mogą być studenci Wydziału Humanistycznego studiów dziennych lub zaocznych, pracownicy oraz doktoranci Wydziału Humanistycznego UMK.

$12.    Członkiem Pryzmatu można zostać w dowolnym momencie na wniosek Rady lub Zarządu Pryzmatu, oraz poprzez dopisanie się do listy Członków podczas Walnego Zgromadzenia za przyzwoleniem Władz Pryzmatu.

$13.    Członek Pryzmatu ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w działaniach Pryzmatu, czyli w Walnych Zgromadzeniach, w badaniach przeprowadzanych przez Pryzmat lub w innych formach działalności Pryzmatu.

$14.    Pozbawienie praw Członka Pryzmatu następuje:

a.    w przypadku nieusprawiedliwionego nie wywiązywania się z powyższych obowiązków Zarząd na wniosek Sekretarza podejmuje decyzję o pozbawieniu praw Członka;

b.    w chwili otrzymania przez Członka dyplomu ukończenia studiów;

c.     w razie podjęcia przez Członka decyzji o rezygnacji ze współpracy z Pryzmatem;

d.    w razie skreślenia Członka z listy studentów.

$15.    Ukończenie studiów I i II stopnia z jednoczesną wolą kontynuacji nauki na II i III stopniu studiów w IS UMK nie pozbawia członkostwa w Pryzmacie pod warunkiem, iż następuje w tym samym roku.

$16.    Prawa i obowiązki Członków Pryzmatu:

a.    mają obowiązek uczestnictwa w badaniach organizowanych przez Pryzmat;

b.    mają pierwszeństwo w uczestnictwie w szkoleniach organizowanych dla Pryzmatu;

c.     mają prawo do uczestnictwa w wyborach do Zarządu Pryzmatu;

d.    mają obowiązek uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Pryzmatu.Rozdział 4

Organy Pryzmatu

§ 7. Podział organów Pryzmatu

$11.    Organami stałymi Pryzmatu są: Władze i Walne Zgromadzenie Członków.

$12.    Organami tymczasowymi Pryzmatu są: Koordynator Badania, Grupy Zadaniowe i Kierownicy Grup Zadaniowych powoływani przez Zarząd w trakcie przeprowadzania badania.

§ 8. Walne Zgromadzenie Członków

$11.    Składa się ze wszystkich Członków Pryzmatu.

$12.    Dokonuje wyboru członków Zarządu.

$13.    Zatwierdza zmiany w statucie, które mogą być zgłoszone przez każdego Członka Pryzmatu.

$14.    Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.

$15.    Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 14 dni od końca kadencji Zarządu zatwierdza zwykłą większością głosów roczne sprawozdanie z działalności Zarządu; sprawozdanie powinno dotyczyć podjętych w ciągu trwania kadencji Zarządu działań oraz decyzji finansowych.

$16.    W razie niemożliwości przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu we wskazanym terminie Nowy Prezes Pryzmat jest zobowiązany do jak najszybszego przedstawienia sprawozdania z działalności poprzedniego zarządu Pryzmatu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w porozumieniu z ustępującym Prezesem.

§ 9. Władze Pryzmatu

 1. W skład Władz Pryzmatu wchodzi: Rada Programowa oraz Zarząd, czyli pięć osób wyłonionych w trakcie głosowania na Walnym Zgromadzeniu w tym Prezes, Wice-prezes, Sekretarz oraz dwóch Członków Zarządu.
 2. Rada Programowa Pryzmatu

a.    Jest tworzona przez pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Humanistycznego wyrażających chęć współpracy z Pryzmatem, powoływanych przez Dyrektora IS UMK po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Zarządu;

b.    pełni funkcję doradczą i wspiera Pryzmat swoją wiedzą i doświadczeniem;

c.     wraz z przedstawicielem Zarządu reprezentuje Pryzmat na zewnątrz;

d.    na czele Rady Programowej stoi Przewodniczący – pracownik naukowy IS UMK powoływany przez Dyrektora IS UMK.

 1. Prezes

a.    Wybór i odwołanie Prezesa

i.      wybierany jest przez Zarząd spośród jego członków;

ii.     odwołanie Prezesa odbywa się w obecności wszystkich członków Zarządu, zwykłą większością głosów;

iii.    kadencja Prezesa jest uzależniona od kadencji Zarządu;

iv.    w razie rezygnacji Prezesa z pełnionej funkcji w ciągu roku akademickiego konieczne jest wybranie spośród pozostałych członków Zarządu jego następcy i jednocześnie uzupełnienie Zarządu osobą będąca Członkiem, zaproponowaną przez Zarząd.

$1b.    kompetencje Prezesa

i.      koordynuje pracę Zarządu i reprezentuje Pryzmat na zewnątrz;

ii.     nie jest organem decyzyjnym; jego decyzje nie mogą być samodzielne;

iii.    jest odpowiedzialny za finanse Pryzmatu; zdaje sprawozdanie finansowe przed Zarządem i Walnym Zgromadzeniem Członków;

iv.    w razie rezygnacji Prezesa w czasie trwania kadencji z funkcji; konieczne jest wybranie spośród członków Zarządu jego następcy.

$14.    Sekretarz

a.    wybierany jest przez Zarząd spośród jego członków;

b.    kadencja Sekretarza jest uzależniona od kadencji Zarządu;

c.     sporządza listy wszystkich Członków Pryzmatu, odnotowuje ich aktywność w ramach działalności Pryzmatu;

d.    spisuje decyzje Zarządu;

e.    prowadzi archiwum przebiegu przeprowadzanych badań.

$15.    Wiceprezes

a.    wybierany jest przez Zarząd spośród jego członków;

b.    jego kadencja uzależniona jest od kadencji Zarządu;

c.     jego zadaniem jest ścisła współpraca i uzupełnianie się z Prezesem

 

 6.Członkowie zarządu

a.    wybierani są przez Zarząd spośród jego członków;

b.    ich kadencja uzależniona jest od kadencji Zarządu;

c.     ich zadaniem jest ścisła współpraca i uzupełnianie się z Prezesem, Wice-prezesem oraz Sekretarzem oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu sprawne działanie Pryzmatu;

d.    Kadencja Zarządu trwa rok, począwszy od dnia wyboru z wyjątkiem pierwszej kadencji Zarządu, która rozpoczyna się wraz z powołaniem Pryzmatu.

 1. Powołanie i odwołanie Zarządu
  1. pierwszy Zarząd powołuje Dyrektor IS UMK;
  2. kolejne wybory do Zarządu odbywają się na Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez Prezesa Pryzmatu, przy obecności co najmniej połowy Członków Pryzmatu; w razie niemożności wyboru nowego Zarządu we wskazanym terminie Prezes Pryzmatu jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia w najszybszym możliwym terminie celem wyboru nowego Zarządu, koniecznym jest również podanie przez niego przyczyn opóźnienia;
  3. w składzie nowego zarządu może być nie więcej niż dwóch członków Zarządu ustępującego;
  4. 3/5 Zarządu muszą stanowić studenci lub doktoranci IS UMK;
  5. przebieg wyborów do Zarządu                                                                                                                                          i.    kandydat na członka Zarządu musi być Członkiem Pryzmatu;

                                           ii.    kandydata może zgłosić każdy Członek Pryzmatu, w tym sam kandydat;

                                          iii.    po zgłoszeniu kandydatów i wyrażeniu przez nich zgody na wzięcie udziału w wyborach następuje głosowanie; pięć osób z największą ilością głosów przechodzi do Zarządu Pryzmatu.

$18.    odwołanie Zarządu przed upłynięciem kadencji:

 i.    wniosek o odwołanie Zarządu składa grupa co najmniej pięciu Członków Pryzmatu na ręce Prezesa;

 ii.    Prezes w ciągu dwóch tygodni zwołuje Walne Zgromadzenie, które w obecności co najmniej połowy składu Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów podejmuje decyzję o odwołaniu Zarządu;

 iii.    odwołaniu podlega cały Zarząd, oznacza to, że nie można odwołać jednego Członka Zarządu;

$19.    w razie rezygnacji Członka Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) z funkcji w czasie trwania kadencji Zarząd proponuje na jego miejsce osobę, będącą Członkiem Pryzmatu.

 1. Kompetencje Zarządu:
  1. decyzje podejmowane przez Zarząd są wiążące wtedy, gdy podejmowane są z udziałem co najmniej czterech członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Programowej lub dwóch jej członków;
  2. Zarząd określa ogólne kierunki działania Pryzmatu;
  3. powołuje:

 i.    Prezesa i jego zastępcę;

 ii.    Sekretarza;

iii.    Kierowników Grup;

iv.    Koordynatorów Badania;

  1. jest organem decyzyjnym w sprawach przyjęcia lub odrzucenia projektu badawczego;
  2. określa główne wytyczne projektów niekomercyjnych;
  3. doradza Koordynatorom Badań;
  4. kontaktuje się z Dyrekcją IS UMK i innymi podmiotami, z którymi współpracuje Pryzmat;
  5. zdaje sprawozdanie ze swojej działalności w obecności Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w § 11. pkt 5;
  6. informuje o swoich działaniach, jak również o decyzjach finansowych, Dyrekcję IS UMK oraz Radę Programową w corocznych sprawozdaniach.
 • § 10. Koordynator Badania

Jest wybierany przez Zarząd spośród Członków Pryzmatu.

1.    Obowiązki Koordynatora Badania:

  1. jest osobą odpowiedzialną za przebieg badania;
  2. kontaktuje się ze zleceniodawcą badania;
  3. współpracuje z Grupami Zadaniowymi powoływanymi w trakcie badania i koordynuje ich działania;
  4. prezentuje wyniki przeprowadzonego badania na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 14. Grupy Zadaniowe i Kierownicy Grup Zadaniowych

$11.    W celu realizacji określonych zadań badawczych Zarząd powołuje Kierowników określonych Grup Zadaniowych ze wszystkich Członków Pryzmatu. Kierownik Grupy Zadaniowej dobiera współpracowników ze względu na posiadane przez nich kompetencje i sugestie Zarządu.

$12.    Zakres obowiązków Grup Zadaniowych i Kierowników Grup Zadaniowych jest określany przez Zarząd każdorazowo przy przeprowadzaniu badań. Kierownicy Grup Zadaniowych mogą być wybierani spoza Zarządu.

Rozdział 5

Źródła finansowania Pryzmatu

§ 11. Majątek Pryzmatu

Majątek Pryzmatu jest własnością IS UMK. Stanowią go środki pochodzące od sponsorów i zleceniodawców badań oraz pozyskany majątek ruchomy. Majątkiem Pryzmatu administruje Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Programowej. W razie rozpadu Pryzmatu Zarząd traci prawo do dysponowania majątkiem.

§ 12. Rozliczenia finansowe

Decyzje w zakresie rozdysponowania środków pozyskanych przez Pryzmat podejmuje Zarząd na podstawie uchwały podjętej zgodnie z procedura ujęta w §12 pt. 9. Wszystkie decyzje dotyczące majątku Pryzmatu wymagają akceptacji Przewodniczącego Rady Programowej i są dokumentowane przez Zarząd.

Rozdział 6

Ustalenia końcowe

§ 13. Rozwiązanie Pryzmatu

Pryzmat ulega rozwiązaniu decyzją Dyrekcji IS UMK lub na wniosek Zarządu składany Walnemu Zgromadzeniu Członków. Decyzja o samorozwiązaniu może zapaść większością głosów przy obecności 2/3 Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 14. Zmiany w statucie Pryzmatu

1.    Wniosek o zmianę w statucie składa Dyrektor IS UMK, Rada Programowa, lub grupa co najmniej pięciu Członków Pryzmatu na ręce Prezesa.

2.    Prezes w ciągu dwóch tygodni zwołuje Walne Zgromadzenie, które w obecności co najmniej połowy składu Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów podejmuje decyzję o zmianie w statucie. Zmiana staje się obowiązująca w momencie akceptacji jej przez Dyrektora IS UMK.