Nasze początki

Zespół Realizacji Badań „Pryzmat” powstał z inicjatywy studentów socjologii: Michała Głuszkowskiego i Tomasza Jankowskiego pod koniec 2001 roku. Początkowo była to luźno powiązana grupa studentów, którzy chcieli zająć się prowadzeniem badań społecznych dla różnych rynkowych podmiotów.

Dostrzeżono lukę na regionalnym rynku badań, gdzie brak jest dynamicznych jednostek badawczych oferujących usługi firmom, instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym. W pracach zespołu studenci mieli praktycznie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów, zdobyć doświadczenie tak wymagane przez dzisiejszych pracodawców. Przy wsparciu dyrektora Instytutu Socjologii prof. Andrzeja Zybertowicza rozpoczęły się prace nad przyszłą organizacją prac zespołu oraz jego umiejscowieniem w strukturze Uniwersytetu.  

Pierwsze badanie przeprowadzone przez ZRB „Pryzmat” wiosną 2002 roku dotyczyło toruńskiego handlu - głównie hipermarketów. Opieki merytorycznej nad badaniem podjęła się dr Maria Nawojczyk z (nieistniejącego już) Zakładu Przemian Strukturalnych IS UMK. Andrzej Meler, były Prezes Zarządu, wspomina:

"Zderzenie się z samodzielnym wykonaniem dużego projektu jest niesamowitym przeżyciem. Wstawanie o szóstej rano, praca do wieczora, w skupieniu, z świadomością goniących terminów to prawdziwy rytuał przejścia dla każdego badacza."

Takie też były początki, często nerwowe i pełne zmęczenia.

W roku akademickim 2002/2003 grupa przyjęła nazwę: Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii UMK „Pryzmat”. Dobiegły końca starania o wpisanie „Pryzmatu” w strukturę uniwersytetu. Jest teraz oficjalnym zespołem badawczym Instytutu Socjologii, stale współpracującym z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici w zakresie przeprowadzania badań rynkowych i pozyskiwania zleceniodawców. Nowa forma organizacyjna ułatwiła zdobycie kolejnych zleceń i nawiązanie stałej współpracy m.in. z Urzędem Miasta Torunia.

Zmiany te spowodowały możliwość pracy nad kolejnym większymi projektami. W kolejny latach realizowane były takie badania jak: Perspektywy rozwojowe Torunia w opinii mieszkańców, Badania preferencji i postaw mieszkańców miasta Torunia dotyczących transportu publicznego, Podziemie studenckie, Społeczne konsekwencje budowy stopnia wodnego w Nieszawie, Rozwiązywanie problemu niedożywienia dzieci w świetle działań trzech typów instytucji, a także badania dla funduszu Equal czy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W latach 2005-2008 prowadziliśmy badania sondażowe, dotyczące stylu życia studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przeprowadzone na zlecenie Radia Sfera. W ramach projektu dokonano ilościowych analiz takich sfer życia studenckiego jak: funkcjonowanie Akademickiej Przychodni Lekarskiej i domów studenckich, piractwo komputerowe wśród studentów, żywienie studentów, USOS w oczach studentów UMK.

W roku akademickim 2006/2007, po wielu latach owocnej współpracy z „Pryzmatem”, z członkostwa w Radzie Programowej zrezygnowała dr Monika Kwiecińska-Zdrenka. Lata 2008 i 2009 przyniosły kolejne zmiany personalne. W roku 2008 Aleksandra Bronk, z uwagi na ukończone studia doktoranckie w IS UMK, zmuszona była zrezygnować z funkcji doradczych w Zespole. Natomiast do Rady Programowej Zespołu dołączył dr Jarosław Domalewski. Z końcem roku 2009-ego, także po wielu latach bardzo owocnej współpracy z „Pryzmatem”, z funkcji w Radzie Programowej zrezygnowała dr Elwira Piszczek. Skład Rady Programowej został jednak uzupełniony o Andrzeja Podgórskiego.

Nawiązana także została wewnątrzuniwersytecka współpraca z Centrum Promocji i InformacjiUniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz Kołem Naukowym Praktycznych Umiejętności Biznesowych WNEiZ. Celem tej kooperacji było realizowanie sondażowych badań szkoleniowych wzorem dawnych badań dla Radia Sfera. Wiosną roku 2009-ego prowadzono badania nad studenckim budżetem, oceną funkcjonowania systemu Moodle czy też odbiorem Festiwalu Nauki i Sztuki.

Przez wiele lat w Radzie Programowej działali Adam Mordzon, Wojciech Walczak oraz Zuzanna Kopidurska.

Dziś nadzór merytoryczny nad badaniami sprawują dr Wojciech Goszczyński, Beata Bielska i Paweł Szymborski.

„Pryzmat” liczy dziś kilkudziesięciu stałych członków. Studenci nieustannie pracują nad kolejnymi projektami, organizują szkolenia i warsztaty oraz uczestniczą w konferencjach. Zespół poszerza zakres działalności i profesjonalizuje się.

W niektórych fragmentach tekstu wykorzystano treść artykułu: Spójrz na to przez "Pryzmat"!

O naszej misji w "Głosie Uczelni" opowiedziała jedna z wieloletnich działaczek naszego zespołu Beata Bielska.

 20 pdfsam GU 03-2013-page-001