Zarząd i Rada Programowa 2017/2018

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Zespołu Realizacji Badań Pryzmat z dnia 28.11.2017 do nowego zarządu wybrani zostali:

Jarosław Jarzyński (Prezes)
Grzegorz Wójcik (Wiceprezes)
Krzysztof Sokołowski (Sekretarz)
Maja Lewandowska (Członek Zarządu)
Izabella Kossowska (Członek zarządu

W Radzie Programowej działają: 

dr Katarzyna Suwada - Przewodnicząca Rady
dr Wojciech Goszczyński - Członek Rady
dr Stanisław Burdziej - Członek Rady

Drodzy Pryzmatowicze,

na najbliższym Walnym Zebraniu odbędzie się głosowanie nad zmianą statutu Pryzmatu. Przedstawiamy projekt nowego dokumentu. Zaintresowane osoby prosimy o zapoznanie się z nim przez spotkaniem we wtorek 28.11.2017roku o 16.30 w sali 207.

 

 

Regulamin
Zespołu Realizacji Badań
 Instytutu Socjologii
 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
"Pryzmat"

 

Uchwalony dnia …..

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Nazwa

 

Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika »Pryzmat«, dalej zwany Pryzmatem, jest wyodrębnioną jednostką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dalej IS UMK) w Toruniu na podstawie paragrafu 11 statutu uczelni z dnia 18 kwietnia 1991 r.

 

§ 2. Teren działania i siedziba Pryzmatu

 

1)      Pryzmat działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

2)      Siedzibą Pryzmatu jest IS UMK w Toruniu, mieszczący się przy ul. Fosa Staromiejska 1a.

 

§ 3. Okres działalności Pryzmatu

 

1)      Pryzmat jest utworzony na czas nieograniczony.

 

Rozdział 2
Zadania i cele Pryzmatu oraz ich realizacja

 

§ 4. Zadanie i cele Pryzmatu

 

1)      Zadaniami Pryzmatu są:

 

$1a)      organizacja praktyk studenckich w ramach badań szkoleniowychprzy współpracy z Radą Programową i Opiekunem Praktyk IS UMK;

 

$1b)      rozwijanie badawczych, interpersonalnych oraz organizacyjnych umiejętności członków;

 

$1c)      pozyskiwanie oraz świadczenie usług badawczych i szkoleniowych;

 

$1d)     rozwijanie i kształtowanie życia naukowego studentów;

 

$1e)      działanie na rzecz integracji członków Pryzmatu;

 

$1f)       włączanie studentów do aktywnego udziału w badaniach;

 

$1g)      rozwijanie technologicznego zaplecza badawczego IS UMK;

 

$1h)      prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej;

 

$1i)        współpraca z innymi jednostkami uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi.

 

Rozdział 3

 

Członkowie Pryzmatu i Praktykanci

 

§ 5. Członkowie Pryzmatu

 

1)      Członkiem Pryzmatu może zostać student UMK I, II lub III stopnia dowolnego kierunku studiów po udziale w przynajmniej jednym badaniu szkoleniowym organizowanym przez Pryzmat (w wymiarze co najmniej 45 godzin) oraz po złożeniu Zarządowi deklaracji członkowskiej i oświadczenia, że nie został zawieszony w prawach studenta.

 

2)      Prawa i obowiązki Członków Pryzmatu:

 

$1a)      mają obowiązek uczestniczyć w działaniach Pryzmatu;

 

$1b)      mają obowiązek uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Pryzmatu;

 

$1c)      mają prawo uczestniczyć w badaniach organizowanych przez Pryzmat;

 

$1d)     mają prawo uczestniczyć w wyborach do Zarządu Pryzmatu;

 

$1e)      mają prawo do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu;

 

$1f)       mają pierwszeństwo w uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez Pryzmat.

 

3)      Pozbawienie praw Członka Pryzmatu następuje:

 

$1a)      w przypadku niewywiązywania się z obowiązków Członka;

 

$1b)      w chwili otrzymania przez Członka dyplomu ukończenia studiów, z wyjątkiem chęci kontynuowania przez Członka studiów na Wydziale Humanistycznym;

 

$1c)      w razie przedstawienie przez Członka formalnej decyzji o rezygnacji ze współpracy z Pryzmatem;

 

$1d)     w razie skreślenia Członka z listy studentów;

 

§ 6. Praktykanci

 

1)      Praktykantem jest osoba uczestnicząca w badaniach szkoleniowych, w tym również osoba realizująca praktyki studenckie w IS UMK.

 

2)      Praktykanci mają statut członków tymczasowych Pryzmatu.

 

3)      Prawa i obowiązki Praktykantów:

 

a)      mają obowiązek uczestniczyć w badaniach szkoleniowych organizowanych przez Pryzmat w wymiarze 45 godzin na podstawie umowy zawartej z Pryzmatem;

 

b)      mają pierwszeństwo przed studentami UMK do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Pryzmat.

 

Rozdział 4

 

Organy Pryzmatu

 

§ 7. Podział organów Pryzmatu

 

1)      Organami stałymi Pryzmatu są: Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 8. Walne Zgromadzenie Członków

 

1)      Składa się ze wszystkich Członków Pryzmatu.

 

2)      Dokonuje wyboru członków Zarządu.

 

3)      Zatwierdza zmiany w statucie;

 

4)      Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków odbywa się co najmniej raz w roku;

 

5)      Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zorganizowane najpóźniej 14 dni po zakończeniu kadencji Zarządu;

 

6)      Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 14 dni od końca kadencji Zarządu zatwierdza zwykłą większością głosów roczne sprawozdanie z działalności Zarządu;

 

§ 9. Władze Pryzmatu

 

1)      W skład Władz Pryzmatu wchodzi Zarząd.

 

2)      Zarząd:

 

a)      składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i dwóch Członków Zarządu;

 

b)      Zarząd sam się konstytuuje;

 

c)      kadencja zarządu trwa 12 miesięcy;

 

d)     w składzie nowego Zarządu musi znaleźć się dwóch członków Zarządu ustępującego;

 

e)      3/5 Zarządu muszą stanowić studenci kierunków prowadzonych przez IS UMK;

 

f)       w przypadku braku chęci do kontynuacji prac przez osoby z ustępującego Zarządu, Rada Programowa po konsultacji z ustępującym Prezesem deleguje wybrane osoby, po uzyskaniu ich zgody, do Zarządu;

 

g)      jeżeli Zarząd nie będzie w stanie się samodzielnie ukonstytuować, Rada Programowa przydziela funkcje.

 

3)      Powołanie i odwołanie Zarządu

 

a)      wybory do Zarządu odbywają się na Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez Prezesa Pryzmatu przy obecności co najmniej połowy Członków Pryzmatu; w razie niemożności wyboru nowego Zarządu we wskazanym terminie Prezes Pryzmatu jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia w najszybszym możliwym terminie celem wyboru nowego Zarządu;

 

b)      Rada Programowa ma prawo odwołać Członka Zarządu, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub działa na szkodę Prymatu;

 

c)      wniosek o odwołanie Zarządu składa grupa co najmniej pięciu Członków Pryzmatu na ręce Prezesa;

 

d)     Prezes w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku zwołuje Walne Zgromadzenie, które w obecności co najmniej połowy Członków Pryzmatu większością 2/3 głosów podejmuje decyzję o odwołaniu Zarządu;

 

e)      odwołaniu podlega cały Zarząd, oznacza to, że nie można odwołać jednego Członka Zarządu;

 

f)       w przypadku rezygnacji Członka Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) z funkcji w czasie trwania kadencji Zarząd powołuje na jego miejsce osobę, będącą Członkiem Pryzmatu.

 

4)      Kompetencje Zarządu:

 

a)      Zarząd określa ogólne kierunki działania Pryzmatu;

 

b)      jest organem decyzyjnym w sprawach przyjęcia lub odrzucenia projektów badawczych;

 

c)      podejmuje decyzje większością głosów za akceptacją Rady Programowej;

 

d)     w porozumieniu z Radą Programową wybiera koordynatorów projektów;

 

e)      kontaktuje się z Dyrekcją IS UMK i innymi podmiotami, z którymi współpracuje Pryzmat;

 

f)       zdaje sprawozdanie ze swojej działalności w obecności Walnego Zgromadzenia;

 

g)      informuje o swoich działaniach Dyrektora IS UMK oraz Radę Programową w corocznych sprawozdaniach;

 

h)      konsultuje wszystkie projekty badawcze i materiały merytoryczne przygotowane dla klientów, a także umowy prawne z Radą Programową.

 

5)      Prezes

 

a)      Wybór i odwołanie Prezesa:

 

i)        wybierany jest przez Zarząd spośród jego członków;

 

ii)      kadencja Prezesa jest uzależniona od kadencji Zarządu;

 

iii)    odwołanie Prezesa odbywa się w obecności co najmniej czterech członków Zarządu, zwykłą większością głosów;

 

iv)    w razie rezygnacji Prezesa z pełnionej funkcji w ciągu roku akademickiego konieczne jest wybranie spośród pozostałych członków Zarządu jego następcy i jednocześnie uzupełnienie Zarządu osobą będąca Członkiem, zaproponowaną przez Zarząd.

 

b)      Kompetencje Prezesa:

 

i)        koordynuje pracę Zarządu i reprezentuje Pryzmat na zewnątrz;

 

ii)      deleguje obowiązki Wiceprezesowi, Sekretarzowi oraz Członkom Zarządu;

 

iii)    zdaje sprawozdanie finansowe przed Zarządem i Walnym Zgromadzeniem Członków;

 

c)      Nie jest organem decyzyjnym; jego decyzje nie mogą być samodzielne.

 

Rozdział 5

 

Ciało nadzorcze

 

  • § 10. Rada Programowa

 

1)      Składa się z trzech pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych Wydziału Humanistycznego ze stopniem doktora powoływanych przez Dyrektora IS UMK.

 

2)      Dwie trzecie Rady muszą stanowić pracownicy IS UMK.

 

3)      Rada odpowiada przed Dyrektorem IS UMK.

 

4)      Na czele Rady stoi Przewodniczący powoływany przez Dyrektora IS UMK.

 

5)      Rada pełni funkcję nadzorczą nad działaniami Pryzmatu.

 

6)      Rada pełni funkcję doradczą i wspiera Pryzmat swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

7)      Rada wraz z Zarządem reprezentuje Pryzmat na zewnątrz.

 

8)      W Radzie nie może zasiadać Dyrektor IS UMK ani jego zastępcy.

 

Rozdział 6

 

Źródła finansowania Pryzmatu

 

  • §11. Majątek Pryzmatu

 

1)      Majątek Pryzmatu jest własnością IS UMK. Stanowią go środki pochodzące od sponsorów i zleceniodawców badań oraz pozyskany majątek ruchomy. Majątkiem Pryzmatu administruje Zarząd za zgodą Rady Programowej lub jego pełnomocnika.

 

2)      W razie zaprzestania działalności lub rozwiązania Pryzmatu Zarząd traci prawo do dysponowania majątkiem.

 

3)      Wszystkie decyzje i dokumenty finansowe wymagają akceptacji Przewodniczącego Rady Programowej.

 

Rozdział 7
Ustalenia końcowe
§12. Rozwiązanie Pryzmatu

 

1)      Pryzmat ulega rozwiązaniu decyzją Dyrektora IS UMK po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.

 

§ 13. Zmiany w statucie Pryzmatu

 

1)      Wniosek o zmianę w statucie składa Dyrektor IS UMK, Rada Programowa lub grupa co najmniej pięciu Członków Pryzmatu na ręce Prezesa.

 

2)      Prezes w ciągu dwóch tygodni zwołuje Walne Zgromadzenie, które w obecności co najmniej połowy składu Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów podejmuje decyzję o zmianie w statucie. Zmiana staje się obowiązująca w momencie akceptacji jej przez Dyrektora IS UMK.

 

Raport - Reforma gimnazjów - torunianie o planowanej reformie

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem pt. "Za czy przeciw? Opinia torunian na temat planowanej reformy gimnazjum", koordynowanego przez Karolinę Budzińską i Milenę Woźnicką pod opieką Pawła Szymborskiego.

Zapraszamy do lektury!

Szkolenie z Excela

Dawno nie korzystałaś z Excela? A może nigdy nie miałeś okazji bliżej poznać tego programu? Przyjdź na szkolenie, poznamy:

- podstawowe zagadnienia
- tworzenie tabel,
- podstawowe funkcje (kopiowanie zwykłe , warunkowe, suma, obliczenia),
- tworzenie wykresów.

Szkolenie potrwa 2 godziny i poprowadzi je Paweł Szymborski
Prosimy o zabranie swoich komputerów z zainstalowanym programem Excel.

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo będą miały osoby, które zgłoszą swój udział mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (do 20.03.2017)

Do zobaczenia!

Współpraca z Arriva Bus

 

Ostatnie dni były dla członków ZRB Pryzmat czasem wytężonej pracy. Mieliśmy okazję realizować badanie na zlecenie przedsiębiorstwa Arriva Bus mającego swoją siedzibę w Toruniu. Dziękujemy serdecznie za zaufanie, którym obdarzono nasz zespół oraz bardzo udaną i konstruktywną współpracę. Liczymy, że wnioski zawarte w raporcie z badania przyczynią się do polepszania jakości usług i zadowolenia podróżnych.

Badanie koordynował Piotr Zwarycz, współpracując z Jarosławem Jarzyńskim, Mają Lewandowską oraz Moniką Janczarczyk.

arriva-bus

 

Strona 1 z 15